www.archive-ee-2014.com » EE » T » TULEVIKUHARIDUS

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 8 . Archive date: 2014-08.

 • Title: Tulevikuhariduse PIRN
  Descriptive info: .. Partnerid Innovaatiliste, Rakenduslike ja Nutikate lahenduste nimel.. Meist.. Koolidele.. PIRN meedias.. Tegevuspõhimõtted.. MTÜ põhikiri.. Kontakt.. Tulevikuhariduse PIRN.. Järgi meid ka Facebookis.. Facebook.. Hei!.. Tere tulemast meie MTÜ kodulehele!.. mõte.. "Me ei aruta mingit tühist asja, vaid seda, kuidas me peame elama.. ".. Sokrates.. info@tulevikuharidus.. ee.. Bello theme by WeGraphics.. Back to Top..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Meist
  Descriptive info: Follow Us.. Vabaühendus Tulevikuhariduse PIRN on asutatud 23.. novembril 2012.. a.. nelja Tartu Ülikooli eetikakeskuse väärtusarenduse koolitaja Tiia Listeri, Margus Saksi, Argo Buinevitši ja Liina Vaheri poolt.. Eetikakeskuse väärtusarenduse koolitajatena on asutajad viinud erinevates koolides ja lasteaedades läbi väärtuskasvatuse- ja väärtusarenduse alast koolitust ja nõustamist.. Selle tegevuse käigus selgus vajadus uue ühingu loomiseks  ...   koolipsühholoogia valdkonnas ja koostöö Soome haridussüsteemi oluliste osapooltega.. Margus Saks.. il on kogemused lapsevanemate, kooli ja kogukonna koostöö valdkonnas.. Liina Vaher.. il on kogemus kolme asutuse loomise ja arendamise ning pikaajaline kogemus ettevõtete ja haridusasutuste nõustamise alal.. Argo Buinevitš.. il on pikaajaline täiskasvanute õpetamise ja nõustamise kogemus, on tegutsenud eetika õppejõu ja mentorina..

  Original link path: /meist
  Open archive

 • Title: Koolidele
  Descriptive info: Koostöö- ja nõustamisprogramm koolidele.. Väärtuspõhine õpe – Sõbraliku Õppe mudeli põhjal.. Koostööprogramm on mõeldud koolidele abiks ühise väärtuspõhise koolikultuuri loomisel, mis jõuaks ka ainetundidesse.. Koostööprogrammi ettevalmistamine koosneb kahest põhietapist:.. 1.. vaatlusest koolikeskkonnas sh ainetundides;.. 2.. õpitubadeks vajaliku taustainfo kogumine (kooli põhiväärtuste peegeldus kultuuris ja käitumises ning väärtuspõhise õppe põhimõtete rakendamine tunnis).. Sõltuvalt kooli vajadustest ja ühistest kokkulepetest  ...   tähelepanekutele koolikeskkonnast tervikuna ka tunnivaatluste.. üldistatud.. materjali.. Ainetunni vaatlusvaldkonnad:.. 1) suhted klassis;.. 2) töökeskkond klassis;.. 3) individuaalse ja koostöise õppimise tasakaal;.. 4) aine käsitlemine;.. 5) eeskuju, mõtestatus ja eluväärtused.. Koostööprogramm annab koolile.. :.. +.. ühised alused ja võtted praktiliseks väärtuskasvatuseks ainetunnis;.. õpetajatele/koolitöötajatele teadlikkuse märgata ja juhtida kooli põhiväärtuste rakendamist igapäevaelus.. Kontakt.. ee.. , tel 50 24503 Liina Vaher..

  Original link path: /koolidele
  Open archive
 •  

 • Title: PIRN meedias
  Descriptive info: Tulevikuharidusest oleme rääkinud Pereraadio saatesarjas Koolikell ja teeme seda ka edaspidi.. Koolikella saateid saab kuulata.. Pereraadio sagedustel.. iga kuu 3.. esmaspäeval kell 19.. 00 ja kordus järgmisel päeval kell 13.. 00 ning järelkuulata.. Pereraadio kodulehel.. Koolikell 2013.. a saated.. teemadel.. Tulevikuharidus.. Kooli ja lapsevanemate vaheline koostöö.. Meediakasvatus.. Sõbrad ja suhted koolinoore elus.. Üheskoos tulevikku.. Õpikeskkonnad tulevikuhariduse seisukohast.. Sotsiaalne õpikeskkond.. Kooli psühholoogiline õpikeskkond.. Eetiline õpikeskkond.. Koolikell 2014.. Vaimne õpikeskkond.. Tervislik õpikeskkond.. Tehnoloogiline õpikeskkond.. Juriidiline õpikeskkond.. Õpikeskkondadest kokkuvõtvalt.. PIRN Pereraadio stuudios..

  Original link path: /meedia
  Open archive

 • Title: Tegevuspõhimõtted
  Descriptive info: Oleme loonud vabaühenduse MTÜ Tulevikuhariduse PIRN, et aidata kaasa hariduse kaasajastamisele ja tulevikuhariduse diskussioonide algatamisele ühiskonnas ka valdkondliku poliitika kujundamiseks.. Soovime enda ümber koondada partnereid ja kaasamõtlejaid, et üheskoos välja töötada avalikud (tugi)teenused hariduse vastavusse viimiseks ühiskonna ja kodaniku vajadustega.. Lähtume oma tegevuses.. Vabaühenduste eetikakoodeksist..

  Original link path: /tegevuspohimotted
  Open archive

 • Title: MTÜ põhikiri
  Descriptive info: MITTETULUNDUSÜHINGU „TULEVIKUHARIDUSE PIRN“.. PÕHIKIRI.. Nimi ja asukoht.. 1.. Mittetulundusühingu nimi on.. „.. MTÜ.. ” (edaspidi „Ühing”).. 2.. Ühingu asukoht on Eesti Vabariik, Tartu linn.. Majandusaasta.. Ühingu majandusaasta algab 1.. jaanuaril ja lõpeb 31.. detsembril.. 3.. Eesmärk ja tegevus.. Ühingu eesmärgiks on tegutseda avalikes huvides ja kaasa rääkida ning panustada haridusvaldkonna arengusse läbi oskusteabe kogumise ja jagamise, nõustamise ja koolituse ning koostöö.. Ühingu põhitegevused eesmärkide elluviimiseks on järgmised:.. nõustamis- ja koolitusprogrammide väljatöötamine ning elluviimine;.. koolituste, seminaride, kursuste korraldamine ja läbiviimine;.. 3.. koostööpartnerite leidmine;.. 4.. ühistegevuste organiseerimine;.. 5.. trükiste koostamine ja levitamine;.. 6.. projektide elluviimine;.. 7.. konverentside, heategevus- ja reklaamiürituste korraldamine;.. 8.. koostöövõrgustikes osalemine;.. 9.. toetuste ja annetuste kogumine ning nende kasutamine põhikirjaliste eesmärkide täitmiseks;.. 10.. muud Ühingu juhatuse või üldkoosoleku otsusega heaks kiidetud tegevused.. 4.. Liikmed.. Ühingu liikmeks võib olla iga füüsiline isik, kes jagab Ühingu põhikirjalisi eesmärke.. Ühingul peab olema vähemalt kaks liiget.. Liikmeks vastuvõtmise avalduse rahuldamise või tagasilükkamise otsustab Ühingu juhatus, kes ei pea otsust põhjendama.. Ühingu liikmel on järgmised õigused:.. Võtta osa Ühingu tegevusest;.. Võtta osa Ühingu juhtimisest, osaleda Ühingu üldkoosolekutel, esitada ja valida Ühingu juhatuse liikmete kandidaate ja kandideerida Ühingu juhatuse liikmeks;.. Osaleda Ühingu korraldatavates programmides ja üritustel.. Ühingu liikmel on järgmised kohustused:.. Tunnustada Ühingu põhikirja ja tegutseda vastavuses Ühingu eesmärkidega;.. Järgida seoses Ühingu tegevusega juhatuse korraldusi ja Ühingu liikmete koosolekute otsuseid;.. Tasuda Ühingu kokkulepitud liikmemaksu kindlaksmääratud suuruses ja tähtaegadel.. 5.. Ühingu üldkoosolek.. Ühingu kõrgeimaks organiks on Ühingu üldkoosolek.. Üldkoosolekul võivad osaleda kõik Ühingu liikmed.. Üldkoosoleku pädevusse kuulub:.. Ühingu põhikirja muutmine;.. Ühingu juhatuse liikmete arvu  ...   kui seadus ei näe ette suurema häälteenamuse nõuet.. Isiku valimisel loetakse üldkoosolekul valituks kandidaat, kes sai teistest enam hääli.. Häälte võrdsel jagunemisel isikute vahel heidetakse liisku.. Üldkoosoleku otsus loetakse vastuvõetuks koosolekut kokku kutsumata, kui otsuse poolt hääletavad kirjalikult kõik sellise otsuse vastuvõtmisel hääleõiguslikud Ühingu liikmed.. 6.. Juhatus.. Ühingul on juhatus, mis juhib ja esindab Ühingut.. Igal juhatuse liikmel on õigus esindada Ühingut kõigis õigustoimingutes, sealhulgas kinnisasjade ja registrisse kantud vallasasjade võõrandamise ja koormamise ja selliste tehingute tingimuste otsustamine.. Juhatus koosneb ühest kuni neljast liikmest, kes määratakse üldkoosoleku poolt Ühingu liikmete hulgast.. Juhatus peab koosolekuid vastavalt vajadusele.. Juhatus võib vastu võtta otsuseid, kui juhatuse koosolekust võtab osa üle poole juhatuse liikmetest.. Juhatuse otsus võetakse vastu, kui selle poolt hääletab üle poole juhatuse koosolekust osa võtvatest juhatuse liikmetest.. Juhatus võib vastu võtta otsuseid juhatuse koosolekut kokku kutsumata, kui selle poolt hääletavad kirjalikult kõik juhatuse liikmed.. Juhatuse ülesanded on järgmised:.. Ühingu esindamine suhetes teiste isikutega;.. Ühingu majandusaasta eelarve koostamine ja selle esitamine kinnitamiseks üldkoosolekule;.. Ühingu vara ja rahaliste vahendite kasutamise kontrollimine ning raamatupidamise korraldamine;.. Ühingu nimel lepingute sõlmimine;.. Ühingu sisemist tegevust reglementeerivate eeskirjade ja juhendite kinnitamine;.. Ühingu liikmete vastuvõtmise ja väljaarvamise otsustamine;.. Ühingu üldkoosoleku kokkukutsumine;.. Muud seaduses, põhikirjas ja üldkoosoleku otsusega ettenähtud ülesanded.. 7.. Ühingu lõpetamine.. Ühingu ühinemine, jagunemine ja likvideerimine toimuvad seaduses sätestatud korras.. Ühingu lõpetamisel toimub selle likvideerimine.. Ühingu likvideerijateks on juhatuse liikmed.. Ühingu lõpetamisel antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist alles jäänud vara üle sarnase eesmärgiga mittetulundusühingule või sihtasutusele.. Käesolev põhikiri on vastu võetud Ühingu asutamisel 23.. novembril 2012 AD..

  Original link path: /mtu-pohikiri
  Open archive

 • Title: Kontakt
  Descriptive info: Margus Saks tel 5130185.. margus.. saks@tulevikuharidus..

  Original link path: /kontakt
  Open archive

 • Title: PIRN_Pereraadio_stuudios
  Descriptive info: PIRN_Pereraadio_stuudios..

  Original link path: /meedia/pirn_pereraadio_stuudios
  Open archive •  


  Archived pages: 8