www.archive-ee-2014.com » EE » K » KRIMINAALPOLIITIKA

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 340 . Archive date: 2014-10.

 • Title: Kriminaalpoliitika portaal
  Descriptive info: .. ENG.. EST.. Otsinguvorm.. Otsing.. Kriminaalpoliitika.. Statistika ja uuringud.. Kuriteoennetus.. Teemalehed.. Kriminaalpoliitika arengusuunad.. Kuritegevusvastased prioriteedid.. Vägivalla vähendamise arengukava.. Korruptsioonivastane strateegia.. Kriminaalpoliitika osakond.. Üliõpilastööde konkurss.. Kodanikujulguse aumärk.. Uudiskiri.. Mis on kriminaalpoliitika.. ee?.. Sildipilv.. üliõpilastööd.. karistuspoliitika.. vangla.. politsei.. jätkutugi.. baromeeter.. Inimkaubandus.. karistussüsteem.. alaealised.. kuriteoennetus.. vägivald.. Print.. PDF.. Jaga.. Alguskuupäev.. E.. g.. , 2014-10-11.. Lõpu kuupäev.. Justiitsministeerium kutsub esitama kodanikujulguse aumärgi kandidaate.. 02.. 10.. 2014.. „Kodanikujulguse aumärgi väljaandmine on kujunenud iga-aastaseks ilusaks traditsiooniks vaprate kodanike tunnustamisel.. Oleme aumärki välja andnud juba kümme aastat.. Nii kutsume seegi kord üles esitama meile kandidaadiks inimesi, kes on julgenud sekkuda kuriteo toimepanemisse,“ ütles.. Euroopa Kuriteoennetuse Võrgustiku parimate ennetusprojektide konkurss.. 26.. 09.. Euroopa Liidus jagatakse juba aastaid parima kuriteoennetuse projekti auhindu.. Parimaid projekte oodatakse kõikidelt liikmesriikidelt.. Iga riik otsustab ise, millise projekti esitab, kuid seejuures tuleb arvestada, et iga riik saab konkursile esitada ühe projekti, mis peab vastama.. Kuritegevus langes kaks protsenti.. 23.. Justiitsministeeriumi koostatava kuritegevuse baromeetri andmetel pandi ajavahemikus jaanuarist augustini toime 25 653 kuritegu, mis on 2% võrra vähem kui eelmisel aastal sama ajaga.. Seminar Vastutustundlik ettevõtlus: Inimkaubanduse ja tööalase ekspluateerimise ennetamine Läänemeremaade regioonis.. 12.. 24.. septembril toimub Tallinnas Välisministeeriumi suures pressisaalis koostööseminar, millega aidatakse ärisektoril paremini ennetada võimalikku inimeste ärakasutamist töökeskkonnas.. Seminari korraldavad koostöös Justiits- ja Välisministeeriumid, Tartu Ülikool ja MTÜ Living For Tomorrow.. Justiitsministeerium ootab kriminoloogiaalaseid üliõpilastöid.. Taas on aeg saata kriminoloogiaalaseid üliõpilastöid justiitsministeeriumi traditsioonilisele üliõpilastööde konkursile, mille eesmärk on edendada kriminoloogiaalast teadus- ja arendustegevust.. Konkursi auhinnafondi suurus on 3000 eurot ja tööde esitamise tähtaeg 1.. oktoobril.. Eesti inimeste mure kuritegevuse pärast on kümnendi madalaim.. 08.. Eurobaromeeter näitab, et Eesti elanike mure kuritegevuse pärast on kümnendi madalailmal tasemel.. Kui 2004.. aasta kevadel pidas 36% Eesti inimestest  ...   kaasamine ja korduvõigusrikkumiste ennetamine“ kontaktseminar.. Kontaktseminaril tutvustatakse.. Kas iga kurjategija väärib vanglat?.. 11.. Andres Anvelti arvamuslugu seoses.. karistushinnangute uuringuga.. 2014 Postimehes.. Kujutlege, et teie kodu keldrisse on sisse murtud.. Noorte kuriteoennetusega asutakse tegelema kogukonnapõhiselt.. Justiitsministeerium toetab kokku 300 000 euroga kaheksat algatust, mis aitavad kohalikul tasandil luua keskkonda, kus seadusrikkumisi esineks minimaalselt.. Toetuse abil asutakse oma kodukohas looma spetsialistidest ja kohalikest elanikest koosnevaid võrgustikke, pakkuma koolitusi ja.. Eesti elanike ja kohtunike pakutud karistuspikkused erinevad kaks korda.. Justiitsministeeriumis tutvustatud Eesti elanike, politseinike, prokuröride ja kohtunike karistushinnangute uuringu kokkuvõttest selgub, et kõige karmimad on kurjategijate suhtes elanikud, kõige leebemad aga kohtunikud.. Vanglast vabanenud noortele hakatakse pakkuma tuge ühiskonnas hakkama saamiseks.. 03.. ,.. SA Omanäolise Kooli Arenduskeskus asub parandama vanglast vabanenud noorte sotsiaalset toimetulekut ja pakkuma jätkutuge kolmes Eesti piirkonnas: Ida-, Lääne- ja Lõuna-Eestis.. Välja töötatud programmidega jõutakse 75 vanglast vabanenud nooreni.. Tegevuste toel suureneb.. Kutse taotlusvooru “Jätkutugi erikoolist või vanglast vabanenud noortele” infopäevale.. 01.. Kutsume huvilisi avatud taotlusvooru “Jätkutugi erikoolist või vanglast vabanenud noortele” infopäevale, mis toimub 11.. juulil algusega kell 11.. 00 justiitsministeeriumis (Tõnismägi 5a).. Infopäeval tutvustatakse täpsemalt taotlusvooru eesmärke ja tingimusi ning toetatavaid tegevusi.. Justiitsministeerium kuulutab välja konkursi vägivallaohvrite aitamiseks.. 27.. 06.. Justiitsministeerium kuulutas välja konkursi, et toetada 50 000 euroga pere-, naiste- ja lastevastase vägivalla ohvrite abistamisega tegelevaid organisatsioone.. „Sellel aastal keskendume ohvrite aitamisele läbi ohvriabisüsteemi ja nendega tegelevate inimeste koolitamisele.. Lehed.. 2.. 3.. järgmine ›.. viimane ».. Baromeeter.. Kuritegevus Eestis.. Uuringud ja analüüsid.. Kriminaalpoliitika teemalehed.. Otsing.. Viited.. Mis on kuriteoennetus?.. Kuriteoennetuse Nõukogu.. Kuriteoennetuse projektikonkurss.. Kuriteoennetuse võrgustik.. Rahvusvaheline koostöö.. Varase märkamise ja sekkumise juhis KOVidele.. Praktilist nõu.. Seminaride materjalid.. Programm Riskilapsed ja -noored.. Perevägivald.. Karistusõiguse revisjon.. Film Kuritegevuse nõiaringist välja.. Korruptsioon..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Kriminaalpoliitika Osakond
  Descriptive info: Search form.. Home.. Share..

  Original link path: /en
  Open archive

 • Title: Kriminaalpoliitika portaal
  Original link path: /et
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)
 •  

 • Title: Statistika ja uuringud | Kriminaalpoliitika portaal
  Original link path: /et/statistika-ja-uuringud
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: Kuriteoennetus | Kriminaalpoliitika portaal
  Descriptive info: Multidimensionaalse pereteraapia tutvustusseminari materjalid.. a.. toimus Rahvusraamatukogu Kuppelsaalis multidimensionaalset pereteraapiat (MDFT) tutvustav seminar.. Seminaril tegid ettekanded Angela Pasma ja Kees Mos Hollandis asuvast Youth Intervention Foundationist.. Youth Intervention Foundation koordineerib MDFT Academie.. Uuringud: laste riskikäitumisega tuleks süsteemsemalt tegeleda.. Peamiste järeldustena selgus uuringutulemustest, et inimeste teadlikkus liiklusohtudest ja sõltuvusainetega seotud riskidest on kõrge ent see ei avaldu alati käitumises.. Kohalike omavalitsuste ennetustöö õnnetuste ja süütegude.. Avatakse uus taotlusvoor vanglast või erikoolist vabanenud noortele jätkutoe pakkumiseks.. 30.. 05.. Justiitsministeerium kuulutab välja Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) toetuste programmi «Riskilapsed ja –noored» taotlusvooru «jätkutugi vanglast või erikoolist vabanenud noortele»  ...   13.. 00 tutvustatakse siseministeeriumi suures saalis mitme kuriteoennetusalase uuringu tulemusi.. Tutvustamisele tulevad:.. 1) Rakendusuuringute Keskuse Centar uuring „Kuriteoennetus ja jätkutugi kohalikul tasandil“, mis valmis justiitsministeeriumi tellimusel 2014.. Siseministeerium otsib partnerit suuremahulise koolipõhise ennetusprogrammi elluviimiseks.. Siseministeerium kuulutab välja avatud konkursi „Lastele suunatud tõendus- ja teadmispõhised ennetussekkumised“, kuhu oodatakse projektitaotlusi, mis panustavad vähemalt ühe alljärgneva eesmärgi saavutamisse:.. •sotsiaalsete toimetuleku oskuste arendamine;.. •vägivalla.. Eesti Kohtuekspertiisi Instituudi aastapäevakonverentsi Laps-vägivalla ohver materjalid.. 4.. aprillil 2014 toimus Eesti Kohtuekspertiisi Instituudi aastapäeva konverents "Laps-vägivalla ohver", mis on eelkõige instituudi ekspertiisialastele koostööpartneritele ja menetlejatele, jagamaks informatsiooni erialaste valdkondade vahel ning suurendamaks menetlejate teadlikkust..

  Original link path: /et/kuriteoennetus
  Open archive

 • Title: Teemalehed | Kriminaalpoliitika portaal
  Original link path: /et/teemalehed
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: Kriminaalpoliitika arengusuunad aastani 2018 | Kriminaalpoliitika portaal
  Descriptive info: Arengusuunad aastani 2010.. Avaleht.. Kriminaalpoliitika arengusuunad aastani 2018.. EESMÄRGID.. «Kriminaalpoliitika arengsuundadega aastani 2018» (edaspidi arengusuunad) määratletakse pikaajalised eesmärgid ja tegevused, millest avalik sektor peab lähtuma oma tegevuse kavandamisel ning elluviimisel.. Kriminaalpoliitika eesmärgiks on ühiskonna turvalisuse tagamine süütegude ennetamise ja nendele reageerimise, süütegudega tekitatud kahju vähendamise ning õigusrikkujatega tegelemise kaudu.. Kriminaalpoliitika esmasteks eesmärkideks on korduvkuritegevuse ning alaealiste kuritegevuse ennetamine.. Alaealiste kuritegevuse ennetamine võimaldab ära hoida kuritegusid täiskasvanueas; korduvkuritegevuse ennetamine vähendab kuritegude arvu ning kuriteoohvriks langemise riski.. Kuna ühiskonnale tekitavad kõige suuremat kahju organiseeritud kuritegevus, sealhulgas majandus-, korruptsiooni-, küber- ja inimkaubanduse kuriteod, ning isikuvastased kuriteod, sealhulgas perevägivald, siis tuleb kõrgendatud tähelepanu pöörata nimetatud kuritegude ennetamisele ning neile reageerimisele.. 5.. Avalik sektor peab oma tegevuseesmärkide seadmisel ja poliitika väljatöötamisel, eriti sotsiaal- ja hariduspoliitikas ning asulate planeerimisel, kriminaalpoliitika arengusuundadega arvestama.. Iga ministeerium annab kord aastas Justiitsministeeriumile arengusuundade täitmisest aru, mille põhjal esitab Vabariigi Valitsus Riigikogule hiljemalt 1.. märtsiks iga-aastase ülevaate kriminaalpoliitika arengusuundade elluviimisest.. Kriminaalpoliitika tulemuslikkuse hindamisel lähtutakse nii iga-aastastest ohvriuuringute andmetest kui ka kuritegevuse statistikast.. PÕHIMÕTTED.. 6.. Kriminaalpoliitika kavandamisel ja elluviimisel tuleb avalikul sektoril teha koostööd era- ja mittetulundussektoriga, kaasates vabatahtlikke.. Avaliku sektori ülesanne on arendada keskkonda, kus nii mittetulundus- kui ka erasektor saaksid täita oma rolli süütegude ennetamisel.. Süütegude ennetamine peab toimuma eelkõige kohalikul tasandil.. Kohaliku omavalitsuse ülesandeks on kohalikku elanikkonda ning era- ja mittetulundussektorit kaasates vähendada süütegusid soodustavaid tegureid.. 8.. Kriminaalpoliitilised otsused ning seadusemuudatused peavad põhinema teaduslikel uuringutel ning kvaliteetse statistika analüüsil.. Selleks et vältida kvaliteedis järele andes ja kiirustades koostatud eelnõusid, tuleb kõikide olulisemate eelnõude puhul teha eelnevad mõju-uuringud.. Kvaliteetse ja tervikliku statistika saamiseks tuleb jätkuvalt arendada e-toimiku menetlusinfosüsteemi.. 9.. Kriminaalpoliitika peab arvestama võimalikke tulevikuriske ning olema valmis Eestis seni veel tundmatute või vähe levinud rassilise, etnilise ja religioosse taustaga probleemide, näiteks sundabielud, aumõrvad, inimkaubanduse sihtriigiks saamine, ennetamiseks ning neile reageerimiseks.. 10.. Kannatanu ja tunnistaja väärikas kohtlemine kriminaalmenetluses suurendab inimeste usaldust õiguskaitsesüsteemi vastu, aitab ära hoida teiseseid kannatusi ning leevendada kuriteoga tekitatud kahju.. Õiguskaitseasutused ja kohtud peavad võtma tarvitusele meetmed, et vältida kannatanute ja tunnistajate kriminaalmenetlusega kaasnevate teiseste kannatuste tekkimist, sealhulgas vältima menetluse venimist ning tagama isikuandmete kaitse.. Nüüdisaegsete kohtuekspertiisiliikide (DNA, IT jt) arendamine ning nende kasutamise laiendamine aitab tagada kvaliteetsema, säästlikuma ning isikute põhiõigusi vähem riivava kriminaalmenetluse.. Digitaalse e-toimiku menetlusinfosüsteemi arendamine aitab kaasa kriminaalmenetluse osapoolte paremale koostööle ning vähendab halduskoormust.. Riik peab neid infosüsteeme arendama järjepidevalt, tagades sealjuures ekspertiisi- ja karistusandmete rahvusvahelise kasutamise võimaluse.. ARENGUSUUNAD.. Alaealiste kuritegevuse ennetamine.. 13.. Alaealiste kuritegelikule teele sattumise vältimiseks ning riskilaste varajaseks tuvastamiseks tuleb kohalikel omavalitsustel välja töötada kasvukeskkonnas esinevate probleemide varajase tuvastamise süsteem, Sotsiaalministeeriumil koos kohalike omavalitsustega tuleb arendada lapsevanemate  ...   soodustamiseks tuleb Justiitsministeeriumil koostöös Sotsiaalministeeriumi, kohalike omavalitsuste ning mittetulundusühendustega luua üle-eestiline tugiisikusüsteem vanglast vabanenute iseseisva toimetuleku toetamiseks.. Korduvkuritegevuse vähendamiseks tuleb tagada rehabilitatsiooniprogrammid kurjategijatele, sealhulgas seksuaalkurjategijatele.. 20.. Justiitsministeeriumil tuleb koos teadusasutustega luua korduvkurjategijate seire rahvusvaheliselt võrreldav süsteem, mille eesmärgiks on anda sotsioloogilist teavet kriminaalkaristuse saanud isikute toimetuleku ning edasise elutee kohta (retsidiivsuse uuring).. 21.. Kinnipidamisasutuses peaksid viibima kõige ohtlikumad kurjategijad, samal ajal tuleb soodustada alternatiivkaristuste kasutamist (ÜKT, sõltuvusravi, leppimine jne).. Kuna vangistuse suur osakaal soodustab korduvkuritegevust, tuleb Justiitsministeeriumil kinnipeetavate arvu lääneeuroopalikule tasemele viimiseks lõpule viia vanglate reform ning sulgeda laagri tüüpi vanglad: liita Tallinna ja Harku vangla ning avada uus Tallinna vangla, samuti sulgeda Murru vangla.. Isikuvastaste kuritegude ennetamine.. 22.. Alkoholi liigtarvitamine on peamine isikuvastaste kuritegude toimepanemist soodustav tegur.. Vabariigi Valitsusel tuleb heaks kiita riikliku alkoholipoliitika raamdokument, mille eesmärgiks on alaealiste alkoholitarvitamise ning sellest tulenevate kahjude vähendamine; alkoholi riskitarvitamise ja sellest tekkivate kahjude vähendamine.. Perevägivald on raske isikuvastane kuritegu, mille tunnistajaks ning ohvriks olemine lapseeas suurendab tõenäosust puutuda vägivallaga kokku täiskasvanuna nii ohvri kui ka toimepanijana.. Laialdane teavitamine perevägivallast kui raskest isikuvastasest kuriteost aitab kaasa selle kuriteo suhtes negatiivse hoiaku kujundamisele ühiskonnas ning võitlemisele selle vastu, seetõttu tuleb Sotsiaalministeeriumil suurendada ühiskonna teadlikkust perevägivallast, kaasates selleks politseid ja kohalikke omavalitsusi.. Prokuröridel tuleb sobivatel juhtudel koos ohvriabitöötajatega rakendada ohvri ja kurjategija lepitamist.. Isikuvastaste kuritegude ohvritele, sealhulgas inimkaubanduse ja perevägivalla ohvritele, tuleb Sotsiaalministeeriumil koostöös kohalike omavalitsuste ja mittetulundussektoriga tagada üle Eesti piisaval hulgal varjupaiku.. Politseil tuleb teavitada sihtrühmi abi saamise võimalustest ning abivajajad ohvriabitöötajate juurde suunata.. Sotsiaalministeeriumil tuleb arendada ohvriabisüsteemi, muutes seda kliendikesksemaks.. Alaealise kannatanuga isikuvastastes kuritegudes tuleb politseil ja prokuratuuril tagada kiire kohtueelne menetlus, mille pikkus üldjuhul ei tohiks ületada kolme kuud.. Organiseeritud ja raske peitkuritegevuse ennetamine.. Organiseeritud kuritegevuse vastases võitluses tuleb vähendada kuritegevusest saadavat tulu kurjategijate poolt.. Õiguskaitseasutustel tuleb keskenduda kriminaaltulu äravõtmisega seotud meetmetele, muu hulgas tuleb selleks tagada valdkonna spetsialistide süsteemne koolitus.. Organiseeritud ja piiriülese kuritegevuse vastases võitluses tuleb kasutada ning arendada rahvusvaheliste organisatsioonide justiits-, politsei- ja tollikoostöö instrumente.. Prokuratuur ja uurimisasutused peavad ühiselt planeerima ressursse prioriteetsete valdkondadega tegelemiseks.. 28.. Raskete ning suure kahjuga majandus- ja korruptsioonikuritegude vastu võitlemiseks tuleb tagada igas uurimisasutuses ning ringkonnaprokuratuuris piisav arv nimetatud kuritegude menetlemisele spetsialiseerunud uurijaid ning prokuröre.. Korruptsioonikuritegude uurimise kvaliteet politseiprefektuurides peab paranema.. 29.. Küberkuritegevuse vastane võitlus peab keskenduma alaealiste seksuaalse kuritarvitamise vastasele võitlusele, suurte arvutikelmuste tõkestamisele ning arvutiviiruste ja häkkimise leviku tõkestamisele.. Küberkuritegevuse ennetamisel tuleb koostöös erasektoriga tegeleda haavatavate sihtrühmade (näiteks alaealised, eakad) teadlikkuse tõstmisega.. Küberkuritegevuse paremaks piiramiseks tuleb tagada piisava hulga IT-spetsialistide olemasolu õiguskaitseasutustes.. Riigikogu stenogramm.. , kriminaalpoliitika arengusuundade vastuvõtmine:.. juuni 2010.. Files:.. Kriminaalpoliitika arengusuunad kuni 2018 - seletuskiri..

  Original link path: /et/kriminaalpoliitika/kriminaalpoliitika-arengusuunad-aastani-2018
  Open archive

 • Title: Kuritegevusvastased prioriteedid | Kriminaalpoliitika portaal
  Descriptive info: Valitsuse kuritegevusvastased prioriteedid seati esimest korda 2005.. aastal siseministri ja justiitsministi Laulasmaa kohtumisel.. Hiljem on prioriteete mõnevõrra muudetud, kehtivad prioriteedid kinnitati 26.. märtsil 2013.. Riigi kuritegevusvastased prioriteedid.. Lähtudes Riigikogu kriminaalpoliitika arengusuundadest aastani 2018 ning vajadusest seada politseile ja prokuratuurile kuritegevusvastases võitluses selged ja arusaadavad eesmärgid, peavad justiitsminister ja siseminister politsei ja prokuratuuri ühisteks prioriteetideks võitlust järgmiste kuritegevusliikidega:.. alaealiste vastu.. toime pandud raske isikuvastane kuritegevus, eelkõige  ...   kuritegudes eesmärk tagada nende kuritegude.. kiire kohtueelne menetlus.. ;.. perevägivald.. , eelkõige korduv vägivald;.. organiseeritud ja raske peitkuritegevus, esmajärjekorras:.. 1.. korruptsioonikuritegevus.. ,.. 2.. narkokuritegevus.. , eelkõige tugevatoimelistele uimastitele ja alaealistele suunatud kuritegevus,.. 3.. suure kahjuga.. majanduskuritegevus,.. 4.. inimkaubandus.. pöörates sealjuures tähelepanu kriminaaltulu tuvastamisele ja konfiskeerimisele kuritegude toimepanijatelt ning küberruumis toime pandud kuritegudele.. Justiitsminister ja siseminister hindavad korrapäraselt prioriteetide mõju ning lepivad kokku ühised sammud prioriteetide elluviimiseks..

  Original link path: /et/kriminaalpoliitika/kuritegevusvastased-prioriteedid
  Open archive

 • Title: Vägivalla vähendamise arengukava | Kriminaalpoliitika portaal
  Descriptive info: Vägivalla vähendamise arengukava 2015-2020.. Development Plan for Reducing Violence 2010-2014.. Vägivalla vähendamise arengukava.. Vägivalla vähendamise arengukava aastateks 2010-2014.. VVA rakendusplaan 2014.. VVA rakendusplaan 2013-2014.. VVA rakendusplaan 2012-2014.. VVA rakendusplaan 2011-2014.. VVA rakendusplaan 2010-2014.. Vägivalla vähendamise arengukava 2013.. aasta täitmise aruanne.. Vägivalla vähendamise arengukava 2012.. Vägivalla vähendamise arengukava 2011.. Vägivalla vähendamise arengukava 2010..

  Original link path: /et/kriminaalpoliitika/vagivalla-vahendamise-arengukava
  Open archive

 • Title: Kriminaalpoliitika osakond | Kriminaalpoliitika portaal
  Descriptive info: Kriminaalpoliitika konverents 2013.. Kriminaalpoliitika osakond on justiitsministeeriumi struktuuriüksus, mille tegevust juhib kriminaalpoliitika asekantsler.. Osakonnas on kolm talitust: analüüsitalitus, karistusõiguse ja -menetlus talitus ning rahvusvahelise justiitskoostöö talitus.. Kriminaalpoliitika osakonna põhimäärus on kättesaadav.. siit.. ning osakonna kontaktandmed.. Kriminaalpoliitika osakonna põhieesmärk on kriminaalpoliitiliste otsuste ettevalmistamine valitsusele.. Täpsem on rääkida mitte otsustest, vaid otsustusalternatiividest, sest ühiskonna probleemidele ei ole kunagi ühte õiget lahendust.. –.. on alternatiivid, mis erinevad mõjude ja hinna poolest.. Hea poliitiline otsus on selline, mille puhul on täpselt teada selle mõjud, võimalikud kõrvalmõjud, elluviimise riskid  ...   osakonna ülesanne ongi sellised otsustusalternatiivid välja töötada ning korraldada selleks vajalikke analüüse ja uuringuid.. Kõik kriminaalpoliitilised sammud peavad põhinema usaldusväärsel infol.. Teine kriminaalpoliitika osakonna põhieesmärk on tulemusjärelevalve, s.. o kriminaalasutuste tegevuse analüüs, et saada teada, kas ja kuidas valitsuse poliitikat ellu viiakse.. Seda tehakse statistilise analüüsi, tegevusauditite ja teaduslike uuringute abil.. Järelevalve eesmärk ei ole ainult kontroll, vaid selle abil saab ka vajalikku teavet selle kohta, milliseid muudatusi üks või teine plaan vajab.. Teenistuslikku järelevalvet viib osakond ellu prokuratuuri ning Eesti kohtuekspertiisi instituudi üle..

  Original link path: /et/kriminaalpoliitika/kriminaalpoliitika-osakond
  Open archive

 • Title: Justiitsministeeriumi soovitused teemavalikul | Kriminaalpoliitika portaal
  Descriptive info: 2014 konkurss.. 2013 konkurss.. 2012 konkurss.. 2011 konkurss.. Justiitsministeeriumi soovitused teemavalikul.. Sildid:.. Julgustame tegema tudengitöid (diplomi-, bakalaureuse-, magistritööd ning publikatsioonid) järgmistel (või nendega seonduvatel) teemadel:.. ÕIGUSTEADUS.. Eesti vastavus Euroopa vanglareeglitele ja muudele vangistuse tingimusi puudutavatele rahvusvahelistele soovitustele.. Restoratiivõigus ja selle põhimõtete kasutamine ja laiendamise võimalused Eesti kriminaalõiguses.. Aresti kasutamine alaealiste puhul.. Aresti tingimused Eestis.. Kiirmenetlus.. Kokkuleppemenetlus.. Riigiõigusabi kvaliteet.. Karistuspraktika üldmenetuses - kaitsja ja prokuröri soovid ning kohtupraktika.. Vangistuse täideviimist puudutavad kaebused halduskohtus.. Vahistamise põhjendatuse kontroll ja selle tulemused.. Õigeksmõistmise põhjused.. Seksi ostmise kriminaliseerimine.. Protseduraalne õigus.. Hoiatuse kasutamine väärteomenetluses.. Kannatanute õigused Eestis.. SOTSIOLOOGIA.. Suitsiidid vanglas.. Kuriteoennetuse paradigmad Eestis.. Keelatud esemed ja suhted vanglas.. Turistid kuritegude ohvritena Tallinnas.. PSÜHHOLOOGIA.. Psühholoogi töö vanglas.. Vangistuse psühholoogiline mõju (nt noortele, naistele jm erisihtgruppidele).. Üksikvangistuse psühholoogiline mõju.. Lepituse võimalikkusest raskete isikuvastaste kuritegude puhul.. Noorte kuritegevus kui arenguline nähtus.. SOTSIAALTÖÖ.. Tõenduspõhisus töös süütegusid toimepannud noortega.. Kriminaalhooldaja kutseidentiteedi muutumine Eestis.. Kriminaalhooldaja kui sotsiaaltöötaja.. Vanglasotsiaaltöö.. Võrgustikutöö perevägivalla juhtumite lahendamisel.. Kohaliku  ...   meediatöö.. Politsei avalike suhete sõnumite diskursus 2003-2013.. Kuritegevuse kajastamine meedias.. TERVISETEADUSED.. Alkoholiravi arendamise võimalused Eestis.. Alkoholi- ja narkoravi vanglates ning karistuse alternatiivina.. Kinnipeetavate terviseriskid.. Kinnipeetavate vaimne tervis.. Sundravi.. HARIDUS, KASVATUSTEADUS.. Vägivallaennetus koolis - kelle vastutus?.. Koolivägivalla ja/või -kiusamise ulatus Eesti koolides.. Hariduskorraldus vanglas.. Vanglahariduse sisu.. KORREKTSIOON.. Vangla personali ja kinnipeetava suhtlemiskultuur.. Suitsiidid ja enesevigastamine vangistuses.. Vangla sisekorraeeskirjade võrdlevad uuringud teiste riikidega.. Vangivormi kasutamine Eestis ja mujal.. Täiendavate julgeoluekumeetmete kasutamine.. Vägivallaennetus vanglas.. POLITSEIÕPE.. Politsei käitumine ja taktika kui tegur politseivastase vägivalla ennetamisel ja põhjustamisel.. Relva kasutamine politseitöös.. Kaebused ülemäärase jõu kasutamise kohta politsei poolt.. Patrulli tegevus perevägivalla sündmuskohal.. Kogukonnapolitsei mudelid ning rakendused Eestis.. Turistidevastane kuritegevus Tallinnas ja teistes linnades.. AJALUGU.. Kuritegevus Eesti Wabariigis.. Korruptsioon Eesti Wabariigis.. Eesti Wabariigi karistuspoliitika.. Vangide arv ja vangistustingimused Eesti Wabariigis.. Vangistus ENSVs.. Kuritegevus Eestis Nõukogude okupatsiooni ajal.. Häid töid, mis on valminud nimetatud valdkondades, ootame sügisel kandideerima iga-aastasel tudengitööde konkursil.. Lisainfo saamiseks palume kontakteeruda:.. jako.. salla@just.. ee..

  Original link path: /et/kriminaalpoliitika/justiitsministeeriumi-soovitused-teemavalikul
  Open archive •  


  Archived pages: 340