www.archive-ee-2014.com » EE » C » CFO-KONSULT

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 6 . Archive date: 2014-10.

 • Title: CFO Konsult OÜ | Raamatupidamisteenused ja ärikonsultatsioonid
  Descriptive info: .. Aktuaalsed teemad.. Meist.. Teenused.. Kasulikud lingid.. Kontakt.. CFO Konsult OÜ.. Raamatupidamisteenused ja ärikonsultatsioonid.. 19.. juuni 2014.. by admin.. Kommentaarid välja lülitatud.. Isikliku auto töösõitudeks kasutamise hüvitamise muutustest.. Riigikogus võeti täna vastu tulumaksuseaduse muutmise seadus, mis puudutab isikliku auto töösõitudeks kasutamise hüvitamist.. Ootel on veel käibemaksuseaduse muudatused.. Advokaadibüroo ATTELA vandeadvokaat Marko Saag selgitab, kuidas muudatusteks valmistuda.. Kui tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu jõustub 1.. septembrist 2014, ootab käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu praegu veel Euroopa Nõukogu luba.. Tulumaksuseaduse olulisim muudatus.. sätestab ühele isikule makstava hüvitise maksuvaba piirmäära, mis on sõitude kohta arvestuse pidamise korral 0,30 eurot kilomeetri kohta, kuid mitte rohkem kui 335 eurot kalendrikuus iga hüvitist maksva tööandja kohta.. Senine 64eurone hüvitis kaob ära.. Muudatus plaanitakse jõustada 1.. septembrist 2014.. Käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu.. on veidi keerukam ja toob kaasa mitmeid muudatusi, millest olulisemad on: Sõiduauto soetamisel või kasutuslepingu alusel kasutamisel ning sellise sõiduauto tarbeks kaupade soetamisel ja teenuste saamisel arvatakse sisendkäibemaks maha vastavalt selle sõiduauto ettevõtluses kasutamise proportsioonile, kuid mitte rohkem kui 50% võttes arvesse maksustatava ja maksuvaba käibe osatähtsuse.. Oluline on tähele panna, et eelnõu kohaselt võib alles alustanud ettevõte, millel pole veel palju ettevõtlust, auto soetamisel maha arvata näiteks vaid 10%.. Ettevõtluse osakaalu tuleb endal tõendada, jälgida ja deklareerida, mis annab maksuhaldurile võimaluse kontrollida.. Seaduseelnõu järgi kaob ka omatarbe jälgimine/maksustamine.. Samas kui sõidukit kasutatakse ERANDITULT ettevõtluse tarbeks, saab sisendkäibemaksust ka 100% maha arvata.. KUIDAS SEADUSEMUUDATUSTEKS VALMISTUDA:.. 1.. Kui ei taha, et muudatused löövad, siis ostke autod enne muudatusi ära!.. 2.. Kui on kasutusrendi leping, tehke ümber kapitalirendiks!.. 3.. Seaduseelnõu seletuskirja kohaselt saab edaspidi vaid kuni 50% maha arvata ka kütuse, autoremondi ja hoolduse kuludelt.. 4.. Et ettevõtluse tarbeks tehtud sõite mitte kahtluse alla seada, ära tangi nädalavahetusel või puhkuse ajal.. 5.. Sõiduki soetamisel mujalt kui ametlikust salongist jälgi, et arve esitaja oleks ka müüja – vastasel korral võib tekkida maksuhalduril kahtlus pettuses.. 6.. Tõendamaks, et kasutad sõidukit ainult ettevõtluse tarbeks, tuleb pidada sõidupäevikut, kasutada GPSi või pidada muud moodi selget arvestust (odomeetri näitude fikseerimine, täpne kilometraaž, kütusearved jms).. Juhatuse otsused ja käskkirjad on kohtus mittekõlbulikud tõendid.. 7.. Firmasõiduki kodus parkimise kohta on maksuhalduri seisukoht, et see viitab suure tõenäosusega erasõitudele.. Riigikohus arvab, et faktiline sõiduki kodushoidmine ei tähenda, et autot kasutatakse isiklikul otstarbel.. Oluline on põhjendada, et see teenib ettevõtluse huve.. 8.. Et maksuhaldur saab tagasi minna 3+2 aastat ja kontrollida dokumente toona kehtiva seaduse järgi, tasub praegu tähelepanu pöörata ka omatarbe maksustamisele/maksustamata jätmisele.. 9.. MTA võib kahtluse alla seada ka auto soetamise otstarbekuse.. Riigikohtu seisukoht on, et ettevõtlus ei pea olema efektiivne.. Samas ei anna äriplaan tõendust, et auto soetati ettevõtluse jaoks – tõendeid on rohkem vaja.. 10.. Kui soetad sõiduauto põhivaraks, säilib 5aastane andmete korrigeerimisperiood.. Kui arvad praegu 50% käibemaksu maha, siis tuleb sellest viie aasta lõikes kinni pidada.. Allikas: raamatupidaja.. ee.. Categories:.. |.. Permalink.. 12.. Majandustegevuse register uueneb.. Alates 1.. juulist on aadressil mtr.. mkm.. ee kasutusel uuenenud majandustegevuse register (MTR), mis koondab ühte kohta enam erinõuetega tegevusalasid ning muudab ettevõtjate tausta kontrollimise lihtsamaks nii teistele ettevõtjatele, tarbijatele kui ka järelevalveasutustele.. Uuenenud MTRiga väheneb ka ettevõtjate halduskoormus.. Kui siiani tuli ettevõtjatel oma registriandmeid igal aastal 15.. aprilliks kinnitada, siis edaspidi on see seotud majandusaasta aruande või tuludeklaratsiooni esitamisega.. Samuti saavad ettevõtjad, kes tegutsevad valdkonnas, mis nõuab MTR-ile teate esitamist, seda edaspidi teha infovärava eesti.. ee vahendusel ja selle eest ei tule enam tasuda riigilõivu.. Uuenenud MTR-is on võrreldes praegusega mitmeid sisulisi uuendusi.. Lisaks infole tegevuslubade ja majandustegevusteadete kohta hakkab uuenenud MTR sisaldama kõikidele ettevõtjatele tehtud ettekirjutusi ja keelde.. See teeb konkreetse ettevõtja tausta kontrollimise tarbijatele, äripartneritele ja järelevalveasutustele lihtsamaks.. * 1.. juulist on tegutsemiseks luba vajavaid ettevõtlusvaldkondi senisest vähem.. Mõnes valdkonnas kaob vajadus oma tegevus MTRis registreerida, mõnes valdkonnas asendub see teavitamiskohustusega.. Paljud valdkonnad, kus seni oli vajalik luba või registreering, lähevad nö vaba majandustegevuse alla ehk neis tegutsemiseks ei ole eraldi luba või teatamist vaja.. Kõigi praeguses MTRis registreeritud ettevõtjate olemasolevad andmed kantakse uuenenud registrisse üle ja ettevõtjatel ei ole vaja 1.. juulil registris lisatoiminguid teha.. Ettevõtjad, kellel registris olemise kohustus kaob, kustutatakse sealt automaatselt.. * Täiendavaid andmeid peavad registrile esitama finantsteenuse valdkonnas tegutsevad ettevõtjad, sest selle valdkonna senised registreeringud muutuvad tegevuslubadeks.. Neil on selleks aega 120 päeva.. * Uued teatamiskohustusega tegevusalad on biotsiidi ja hambavalgendustoodete hulgimüük, pornograafilise sisuga ja vägivalda või julmust propageerivate teoste demonstreerimine.. Et nendel tegevusaladel alates 1.. juulist tegutseda, tuleb esitada registrile majandustegevusteade.. * Tegevusloa kohustusega tegevusalad on alates juulist ka väärismetalltoodete kokkuostmine ja hulgimüük, finantseerimisasutusena tegutsemine, valuutavahetusteenuse osutamine, alternatiivsete maksevahendite teenuse osutamine, usaldusfondide ja äriühingute teenuse osutamine, pandimajateenuse osutamine ning vedelkütuse müük, eksport-import ja hoiustamine.. Need tegevusalad olid seni registreeringukohustusega tegevusalad.. * MTRis ei pean enam teatama ega luba taotlema kaevandamisseaduses ja kaubandustegevuse seaduses nimetatud tegevusaladel.. See tähendab, et edaspidi reguleerivad neid valdkondi praegugi kehtivad nõuded.. Samuti on loobutud teatamiskohustusest majutusasutusena tegutsemise, väärismetalltoodete jaemüügi ning väärismetalltoodete teenusena valmistamisel.. * Erandina jääb kaubandusvaldkonnas teatamiskohustus alles alkoholi-  ...   või aktsiakapital.. See tähendab, et vähemalt 2500 eurot osaühingu puhul ning 25 000 eurot aktsiaseltsi puhul.. Paar praktilist soovitust.. Kui ettevõtte omakapital ei ole seadusega kooskõlas, kuid majandusaasta aruanne vajab esitamist, on olukorra lahendamiseks erinevaid variante.. Näiteks on võimalik enne majandusaasta aruande esitamist äriregistrile kirjutada kas tegevusaruandesse või bilansipäevajärgsete sündmuste osasse lühidalt, mida on ettevõte otsustanud teha seadusega mitte kooskõlas oleva omakapitaliga.. Samas saab bilansipäevajärgsetes sündmustes toimingutest kirjutada üksnes juhul, kui osanikud või aktsionärid on vastavad otsused tegelikult vastu võtnud.. Kui majandusaasta aruandest nähtub, et omakapital ei vasta seaduses sätestatule ja ettevõte parandab selle järgmise majandusaasta kestel, siis tasub ettevõttel olukorra parandamise järel omal algatusel saata äriregistrile vastavasisuline teavitus koos uue bilansiga.. Uuest bilansist peab olema näha, et omakapital vastab seaduses sätestatud nõuetele.. Abinõud omakapitali parandamiseks.. Kui äriühingul on netovara vähem kui pool osa-/aktsiakapitalist või vähem kui äriseadustikus nimetatud osa-/aktsiakapitali minimaalne suurus, peavad omanikud otsustama osa-/aktsiakapitali vähendamise või suurendamise tingimusel, et netovara suurus moodustaks seeläbi vähemalt poole osa/aktsiakapitalist ja vähemalt äriseadustikus nimetatud osa/aktsiakapitali minimaalse suuruse.. Otsustada võib ka muude abinõude tarvitusele võtmise kasuks, mille tulemusena ühingu netovara suurus moodustaks vähemalt poole osa/aktsiakapitalist ja vähemalt äriseadustikus nimetatud osa/aktsiakapitali minimaalse suuruse.. Samuti võib vastu võtta osaühingu lõpetamise, ühinemise, jagunemise või ümberkujundamise otsuse või siis esitada pankrotiavalduse.. Eelpool mainitud „muude abinõude“ osas jätab seaduse tekst seejuures üsna palju ruumi tõlgendamiseks, millised need muud abinõud olla võivad.. Kõige levinumad viisid on kahjumi katmine otse osanike/aktsionäride poolt (n-ö kingituse tegemine) või omanikulaenust loobumine, mis toimub läbi kasumiaruande ja on omanikule kahjulik, sest võib endaga kaasa tuua täiendava maksukohustuse.. Reservide loomine ja kasutamine.. Samuti kasutatakse praktikas muude abinõudena omanike sissemaksete kaudu omakapitali vabatahtlike reservide loomist selleks, et omakapital seadusega nõutud suurusesse viia.. Ent paljudel juhtudel ei ole seda tehtud kooskõlas seadusega, mistõttu ei ole moodustunud reservid oma olemuselt tegelikult seotud omakapitali hulka kuuluvate reservidega.. Omanike sissemaksetega loodud muud reservi on võimalik kajastada seotud omakapitali osana üksnes juhul, kui see vastab oma olemuselt seotud omakapitalile.. See tähendab, et reservist väljamaksete tegemisel on kehtestatud piirangud ning reservi eesmärk ja moodustamise, kasutamise ja lõpetamise (sh väljamaksmise) kord on sätestatud põhikirjas.. Kui reservi lõpetamiseks ei ole seatud piiranguid (näiteks põhikirja kohaselt on lubatud teha reservist väljamakseid lihtsalt vastavalt aktsionäride/osanike otsusele), siis muud reservi tekkida ei saa ja sissemakse liigub omakapitali läbi kasumiaruande.. Vahe on oluline ka maksuaspektist.. Ülaltoodud vahetegemine seotud omakapitali hulka kuuluva muu reservi ning sinna mittekuuluvate sissemaksete vahel on oluline ka maksuaspektist.. Nimelt, kui tegemist on omanike poolt otseste sissemaksetega loodud muu reserviga ja kui see on käsitletav seotud omakapitali osana, siis on selle väljamaksmine maksustatud samadel alustel nagu aktsia-/osakapitali vähendamine.. Kui aga omanike poolt on tehtud sissemakse, mida ei saa käsitleda muu reservina ja mis liigub omakapitali kasumiaruande kaudu, siis selle väljamaksmine omanikule on maksustatav nagu dividend.. Alates juulist tuleb töötamine registreerida maksu- ja tolliametis.. Maksu- ja tolliameti, haigekassa ja töötukassa kinnitusel vähendab alates 1.. juulist rakenduv töötamise register tööandjate halduskoormust.. Töötamine tuleb juulist registreerida vaid e-maksuametis ning ära jääb dubleeriv tegevus andmete esitamisel, kogumisel ja töötlemisel.. Kui seni pidi tööandja esitama andmed töötaja kohta haigekassasse seitsme päeva jooksul, siis 1.. juulist peab töötamine olema registreeritud enne inimese faktilist tööle asumist.. Haigekassasse alates juulist enam töötaja andmeid esitama ei pea ning haigekassa senised andmed kantakse automaatselt uude registrisse üle.. Haigekassa klienditeeninduse osakonna juhataja Lii Pärg kinnitab, et 1.. juulist ravikindlustuse saamise põhimõtted ei muutu.. „Muutub see, et töötajate ravikindlustuse alustamise ja lõpetamise andmeid ei pea tööandjad enam eraldi esitama, need jõuavad haigekassa süsteemi töötamise registrist,“ kirjeldas Pärg.. „Kui varem esines juhtumeid, et tööandjad unustasid töötaja kindlustuse alustamiseks või lõpetamiseks haigekassale andmed esitamata, siis uue registri oodatav efekt oleks õigeaegsed ja täpsemad töötajate ravikindlustusandmed.. “.. Maksu- ja tolliameti teenindusosakonna juhi Rivo Reitmanni sõnul tuleb sõltumata lepingutüübist registreerida kõik töötamised, mille puhul tekib Eestis maksukohustus.. Lisaks tuleb registreerida vabatahtlik töötamine äriühingus ja füüsilisest isikust ettevõtja juures.. „Muudatuste tulemusel pole tööandjal võimalik enam öelda, et töötaja on esimesest päeva tööl.. See peaks vähendama oluliselt ümbrikupalga maksmist ja tagama seeläbi võrdsema konkurentsikeskkonna.. Lisaks paraneb töötajate kindlustunne, et tema palgalt on maksud tasutud ning sellest tulenevalt õigus sotsiaalsetele tagatistele,“ selgitas Reitmann.. Töötukassa juhatuse liige Erik Aas märkis, et kui praegu saab töötukassa iseteenindusportaali kaudu esitada e-avaldusi näiteks töötuna arvele võtmiseks, töötutoetuse või töötuskindlustushüvitise taotlemiseks, siis töötamise registrisse jõudvad andmed aitavad liikuda taotluste paberivaba menetlemiseni.. „See tähendab, et otsuse töötushüvitiste maksmise kohta saab edaspidi reeglina teha üksnes elektrooniliste andmete põhjal, ilma, et oleks vaja tööandjatelt täiendavaid dokumente taotleda,“ rääkis Aas.. Töötamise registris sisalduvad andmed on edaspidi aluseks töötamisega kaasnevate sotsiaalsete tagatiste nagu ravikindlustus, pension, töötuskindlustushüvitis jne tuvastamisel eriseadusega ettenähtud juhtudel ning töötamisega seotud kohustuste täitmise kontrollimisel.. Registrit hakkavad kasutama maksu- ja tolliamet, töötukassa, sotsiaalkindlustusamet, tööinspektsioon, haigekassa, politsei- ja piirivalveamet.. Allikas: emta.. Viimased postitused.. Kontakt:.. Tel: +372 51 515 34.. E-post: info[ät]cfo-konsult.. ee.. Lehed.. Raamatupidamine.. Personalitöö.. Äriplaanide koostamine.. Tegevustõhususe analüüs.. Õigusabi.. Proudly powered by.. WordPress.. Theme: Yoko by.. Elmastudio.. Top..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Aktuaalsed teemad | CFO Konsult OÜ
  Descriptive info: Category Archives:.. septembrist 2014, ootab käibemaksuseaduse muutmise.. Continue reading.. Kui siiani tuli.. novembrist jõustub käibemaksuseaduse muutmise seadus,.. Majandusaasta aruande äriregistrisse esitamise järel on paljud ettevõtted saanud kirja, kus pööratakse juhatuse tähelepanu asjaolule, et ettevõtte.. Kui seni pidi tööandja esitama andmed töötaja kohta..

  Original link path: /category/aktuaalsed-teemad/
  Open archive

 • Title: Alates juulist tuleb töötamine registreerida maksu- ja tolliametis | CFO Konsult OÜ
  Descriptive info: Comments are closed.. Previous Post..

  Original link path: /aktuaalsed-teemad/alates-juulist-tuleb-tootamine-registreerida-maksu-ja-tolliametis/
  Open archive
 •  

 • Title: Raamatupidamine | CFO Konsult OÜ
  Descriptive info: Raamatupidamise sisse seadmine ja kontoplaani välja töötamine.. Eelnevate perioodide korrastamine ja raamatupidamise taastamine.. Jooksva raamatupidamise teostamine.. Palga- ja personaliarvestus.. Maksuarvestus ja -konsultatsioon, maksude optimeerimine.. Põhivara arvestus.. Laoarvestus.. Statistikaaruanded.. Finantsaruannete koostamine juhtkonnale, pankadele jm asutustele.. Aastaaruande koostamine..

  Original link path: /teenused/raamatupidamine/
  Open archive

 • Title: Äriplaanide koostamine | CFO Konsult OÜ
  Descriptive info: Äriplaani koostamise vajadus võib tuleneda erinevatest põhjustest.. Esmane äriplaan on eelkõige vajalik äriga alustavale ettevõtjale endale, et olla kindel, kas tema äriidee tulu toodab.. Samuti võib äriplaani vaja minna krediidiasutuse jaoks suuremamahuliste investeeringute tegemisel krediidi taotlemiseks.. Ettevõtte arengut toetavad asutused tahavad samuti näha äriplaani.. Põhimõtteliselt võib äriplaan olla üles ehitatud järgmiselt:.. Lühikokkuvõte.. Üldised andmed.. Äriidee, missioon, visioon ja eesmärgid.. Senise tegevuse analüüs.. Ärikeskkonna analüüs.. SWOT ja strateegia.. Toode/teenus, turg ja konkurents.. Turustamine.. Juhtimine ja personal.. Põhiprotsess (tootmise või teeninduse protsess).. Finantsprognoosid.. Finantsanalüüs.. Riskianalüüs.. Ülaltoodud loetelus.. peatükk 1.. on kogu planeerimise aluseks.. Äritegevust planeeritaksegi selles peatükis esitatud visiooni ja eesmärkide saavutamiseks.. Peatükid 2 ja 3.. on SWOT analüüs, millest kokkuvõte tehakse peatükis 4.. SWOT- analüüsi kasutatakse strateegia valimiseks (peatükk 4), ja riskianalüüsi sisendina (peatükk 10).. Kui.. peatükis 4.. valitakse üldine strateegia, siis peatükkides 5 – 9 kirjutatakse see strateegia lahti erinevate äritegevuse aspektide jaoks.. Peatükis 5..  ...   planeeritakse turundustegevused ja jaotuskanalid toote või teenuse turustamiseks.. Koostatakse turunduseelarve, mis finantsprognoosides kulude poolele kantakse.. Peatükis 7.. planeeritakse personali vajadus, prognoositakse palgatasemed, juhtimiskulud, motivatsioonisüsteemide rakendamine, koolitus ja kõik muu töötajatega seonduv.. See peatükk annab finantsprognoosidesse personali- ja juhtimiskulud.. Peatükis 8.. planeeritakse tootmistegevus või teenuse osutamine.. Kalkuleeritakse tootmise või teenuse osutamise omahind, tehakse seadmete hankimise plaan.. See peatükk annab finantsprognoosidesse tooraine, materjalide, komponentide kulu, aga ka tootmispinna kasutamisega seotud kulud (elekter, soojus, side jms) ning investeeringu suuruse tootmisseadmetesse.. Peatükk 9.. võtab peatükkide 5-8 rahalised väljundid kokku kasumi, rahavoo ja bilansside prognoosides.. Hiljemalt seda peatükki koostades saab selgeks, kas äri on kasumlik või mitte.. Et olla kindel ettevõttesse tehtava investeeringu tulususes, tehakse.. peatükis 10.. ka tasuvusanalüüs.. Peatükis 11.. hinnatakse riske, mille põhjal viiakse eelnevatesse peatükkidesse sisse ennetavad tegevused või planeeritakse alternatiivsed tegevused juhuks, kui mõni risk realiseeruma peaks.. Riskianalüüs võimaldab ettevõtjal või investoril kriitilisemalt hinnata investeeringu tasuvusarvutusi..

  Original link path: /teenused/ariplaanide-koostamine/
  Open archive

 • Title: Tegevustõhususe analüüs | CFO Konsult OÜ
  Descriptive info: Tegevusnäitajate e.. tootlikkuse mõõdikud:.. müügiettevõttele – päeva, nädala, kuu müük; realiseerunud brutokasum müüja, üksuse, ettevõtte lõikes.. tootmisettevõttele – toodang töötaja kohta (summa, tk); kasum töötaja kohta.. tööjõukulude osakaal kogukuludest.. erinevate näitajate osas trendid aastate lõikes – kas efektiivsus tõusnud või langenud.. tööaja kaardistus – millised tegevused kui palju aega võtavad.. jm.. Kasumlikkuse mõõdikud:.. millised kliendid milliseid tooteid ja mis hinnaga ostavad.. milliseid teenuseid klientidele tasuta osutatakse (näiteks transport, hooldus).. kas müüginumbrid sisaldavad ka kõiki allahindluseid, boonuseid.. tulude suurenemine – vähenemine, ostusageduse muutus, keskostu muutus.. Turundustõhususe mõõdikud:.. külastajad.. reklaami toimivus.. reklaamikanali toimivus..

  Original link path: /teenused/tegevustohususe-analuus/
  Open archive •  


  Archived pages: 6